Dla rodziców

Związek Harcerstwa Polskiego to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Mamy ponad 100 000 członków zrzeszonych w 6000 gromad i drużyn w całej Polsce. Drużyny działają w 365 hufcach, a te są wspierane przez 17 chorągwi.

“Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”

Wychowanie w ZHP opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie.

Skuteczne kształtowanie młodego człowieka w duchu Prawa Harcerskiego przynosi efekty w postaci trwałych postaw. Człowiek ukształtowany w zgodzie z wartościami przyjętymi w naszym harcerskim ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec wszystkich ludzi, gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce oraz ciągłą pracą nad sobą, nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości. Jest gotowy wymagać od siebie, nawet, jeżeli inni od niego nie wymagają. Harcerska służba rozumiana jest jako:

  • służba Bogu – wynikająca z wiary bądź osobistego stosunku do duchowych wartości życia – takich jak: miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń, braterstwo, nadzieja,
  • służba Polsce – wynikająca z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii,
  • służba sobie i innym – wynikająca z osobistej odpowiedzialności za indywidualny rozwój i z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat, a także z szacunku dla innych i do świata przyrody.

 Idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień.

W ZHP pracujemy w pionach metodycznych podzielonych ze względu na wiek dzieci:

  • 6-10 lat (klasy 0-3 szkoły podstawowej) – zuchy
  • 10-13 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej) – harcerze,
  • 13-16 lat (gimnazjum) – harcerze starsi,
  • 16-21 lat (szkoła ponadgimnazjalna) – wędrownicy.

Ile kosztuje harcerstwo?
Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. W ciągu roku wynosi ona 84 zł. Harcerze płacą składki kwartalnie (21 zł), co finalnie wynosi tylko 7 zł miesięcznie. Są one głównie wykorzystywane na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne. Ponadto koszt, który należy ponieść wiążę się również z kupnem pełnego umundurowania (polecamy Trójmiejską Harcerską Grupę Wsparcia Mundurowego), wyjazdów na biwaki oraz obozy.

Wydatki związane z harcerstwem można jednak zmniejszyć poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego, gdyż ZHP jest organizacją pożytku publicznego.

Dowiedź się więcej w jaki sposób możesz pomóc…

Jak zapisać dziecko do ZHP?

Krok 1. Wejdź w zakładkę “Jednostki”, a zobaczysz gdzie działa najbliższa drużyna. Znajdź najbardziej Tobie odpowiadającą.
Krok 2. Skontaktuj się z nami drogą mailową, a uzyskasz wszystkie niezbędne informację dotyczące godziny i dnia zbiórek danej drużyny.
Krok 3. Wypełnij i dostarcz Zgoda na przynależność dziecka do ZHP lub Deklarację członkowską ZHP