Regulamin

Regulamin VIII Chorągwianego Marszu na Orientację „Wanoga”

§ 1 Postanowienia ogólne:
1. VIII Chorągwiany Marsz na Orientację „Wanoga” jest harcerską, turystyczną imprezą na orientację.
2. Organizatorami są:
– Zespół Programowy Chorągwi Gdańskiej ZHP – strona internetowa: gdanska.zhp.pl
– Hufiec ZHP Czarna Woda (adres pocztowy: ul. Mickiewicza 5, 83-262 Czarna Woda; strona internetowa: czarnawoda.zhp.pl
3. Celami marszu są:
a) propagowanie imprez na orientację w różnych środowiskach,
b) szerzenie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku w szczególności dzieci i młodzieży, 
c) upowszechnianie kultury fizycznej,
d) potwierdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
e) wymienianie doświadczeń wśród sympatyków imprez na orientację,
f) wyłonienie najlepszych zespołów w orienteeringu Chorągwi Gdańskiej ZHP,
g) ukazywanie uczestnikom piękna naszej małej ojczyzny, Pomorza.
§ 2
Data i miejsce marszu:
1. Data – Marsz odbędzie się 29 kwietnia 2017 roku,
2. Miejsce – okolice Zblewa,
3. Rozpoczęcie – plac przy kaplicy pw. św. Rocha w Bytoni, gmina Zblewo.
§ 3
Forma i kategorie:
1. Forma: marsz w tempie turystycznym od startu do mety, podczas którego zespół ma zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność na oznakowanych punktach kontrolnych (tzw. lampionach) lub dających się opisać obiektach terenowych,

 1. Kategoria: RK (rekreacyjna) – zespół składa się od 6 do 8 osób (uczestniczki/uczestnicy z ZHP i innych organizacji harcerskich wędrują w regulaminowym umundurowaniu).
  § 4
  Klasyfikacja:
  1. W VIII ChMnO „Wanoga” zwycięża zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych (w przypadku braku punktów karnych lub tej samej ilości punktów karnych, o zajętym przez zespół miejscu decyduje czas przejścia trasy).
 2. Punkty karne uzyskuje się za:
  a. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora – 90 punktów,
  b. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nie naniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia LOP, obszaru i zadania lokacyjnego) – 60 punktów,
  c. potwierdzenie punktu mylnego PM lub każdego punktu kontrolnego ponad wymaganą ilość – 30 punktów,
  d. Zmianę kolejności potwierdzeń PK ( za każdą zmianę) – 30 punktów,
  e. Pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego – 30 punktów,
  f. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK), naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową – 25 punktów,
  g. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK), nie naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, PS z zadania lokalizacyjnego, a także PS do całej linii obowiązkowego przebycia (LOP) i całego obszaru – 15 punktów,
  h. Brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego – 10 punktów,
  i. Każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) – 10 punktów,
  j. Każdą pełną minutę limitu spóźnień – 1 punkt,
  k. Każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień – 10 punktów.
 3. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany musi:
  a. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
  b. oddać kartę startową w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń,
  c. potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub stowarzyszony (PS).
  4. Zespół może być niesklasyfikowany za:
  a. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
  b. używanie niedozwolonego środka transportu,
  c. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy.
 4. Zespół może być zdyskwalifikowany za:
  a. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
  b. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
  c. nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie,
  d. używanie map nie dostarczonych i nie dopuszczonych przez organizatora w skali większej niż 1:50000,
  e. nieprzestrzeganie „Karty Turysty” lub regulaminu porządkowego organizatora.
  § 5
  Teren:
  Teren lesisty o zmiennej przebieżności, z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły, przecięty ciekami wodnymi, piaszczysty, o dużej ilości przecinek.
  § 6
  Mapy:
  Mapy pozbawione części treści, w skali 1:10000.
  § 7
  Wpisowe:
  5 złotych od osoby dla zespołów zgłoszonych (e-mailem na czarnawoda@zhp.pl) w terminie do 28 kwietnia bieżącego roku; dla pozostałych zespołów wpisowe wynosi 8 złotych od osoby.
  § 8
  Świadczenia organizatorów:
  a. mapy dla zespołów,
  b. herbata lub inny napój,
  c. dyplomy dla zwycięzców (do 3 miejsca).
  § 9
  Ramowy program imprezy:
  a. godz. 9:50 – oficjalne rozpoczęcie,
  b. godz. 9:55 – zapisy,
  c. godz. 10:05 – odprawa techniczna,
  d. godz. 10:20 – start pierwszej drużyny,
  e. ok. godz. 18:00 – planowane zakończenie imprezy.
  § 10
  Informacja o odstępstwach od punktacji KInO ZG PTTK:
  a. potwierdzenie punktu mylnego, zamiast właściwego punktu kontrolnego PK, który jest oddalony od tego punktu (PK) o odległość powyżej 15 mm w skali mapy, traktowane jest jako brak punktu kontrolnego. (zmiana w stosunku punktu 2.a. z rozdziału VI),
  b. jeżeli zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a organizator stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki traktowany jest jako brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK (zmiana w stosunku punktu 5 z rozdziału V).
  c. w przypadku braku punktów karnych lub tej samej ilości punktów karnych, o zajętym przez zespół miejscu decyduje czas przejścia trasy.
  § 11
  Postanowienia końcowe:
  a. marsz odbędzie się bez względu na pogodę,
  b. uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
  c. uczestnicy poniżej 16 roku życia przyjeżdżają na imprezę za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów,
  d. uczestnicy są zobowiązani podporządkować się zaleceniom organizatorów,
  e. ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Załącznik:
Karta Turysty
Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać swoją ojczyznę. Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu – i Ty jesteś za nie odpowiedzialny. Turysta Twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą. Zwiedź to, o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić. Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj. Alkohol wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce. Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym. Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się.